Prevence

Aby doma nehořelo

Desatero bezpečného léta

Jak na propan

Jak se chovat o Vánocích a během Silvestra

Jak předejít požáru vozidla

Nač dát pozor při topení

Pořiďte si do auta hasící přístroj

Pozor na pálení odpadů

Požár. bezpečnost při akcích s větším počtem osob

Suché a teplé počasí zvyšuje nebezpečí požárů

Svařování, pálení plamenem nebo el.obloukem

Zásady skladování tuhých paliv

Ke stažení

 


 


Aby doma nehořelo

Jednoduché informace pro člověka, který nevěří, že by doma mohlo hořet.

Dodržujte tyto zásady

Kuchyně

_ při vaření neodcházejte od sporáku (někdo zvoní a než se stačíte vrátit …),

_ nenechte bez dozoru toustovače, rychlovarné konvice, fritovací hrnce,

_ naučte se spotřebiče, které nemusí být trvale zapojeny do sítě vytáhnout ze zásuvky,

_ neumisťujte hořlavé předměty blízko otevřeného ohně (utěrka visící v blízkosti sporáku),

_ odstraňujte nánosy tuku a mastnoty z blízkosti sporáku,

_ pravidelně kontrolujte technický stav spotřebičů.

 

Koupelna

_ dodržujte bezpečné vzdálenosti od infrazářičů (zakrytí infrazářiče při sušení ručníků apod.).

 

Obytné místnosti

_ neumisťujte svíčky na hořlavém podkladě (koberec, ubrus, plastové nebo dřevěné části nábytku),

_ neponechávejte svíčky bez dozoru a zajistěte je proti převrhnutí,

_ nekuřte v posteli,

_ neodhazujte nevychladlé nedopalky a popel do odpadkového koše,

_ nepoužívejte zábavnou pyrotechniku v blízkostihořlavých látek (střílení římských svící z okna apod.),

_ dodržujte bezpečné vzdálenosti od lokálních tepelných spotřebičů (např. při ustavení nábytku, sušení oděvů),

_ neprovádějte neodborné zásahy do elektroinstalace

_ dodržujte bezpečnostní ustanovení při práci s hořlavými kapalinami (větrání, kouření při práci z hořlavými kapalinami),

_ neponechávejte zápalky, zapalovače nebo hořící svíčky v dosahu.

 

Balkón

_ neukládejte zde žádný hořlavý materiál (papírové krabice, noviny, koberec apod. uložený na balkóně může zapálit odhozený nedopalek cigarety z vyšších pater objektu nebo odpálená zábavná pyrotechnika).

 

Chodby

_ neukládejte skříně, botníky a krabice ve společných prostorách (výzva pro nudící se děti nebo vandaly k zapálení těchto předmětů). Navíc tyto předměty zužují únikovou cestu.

 

Vypínejte elektrické spotřebiče hlavním vypínačem, ne pouze přepnutím do pohotovostního režimu! Zabráníte tak požáru v případě technické závady.

Následky požáru (proč nevyhořet)

1. ohrožení života a zdraví nejen mého, ale i mé rodiny, příbuzných, známých, sousedů …,

2. materiální škody – cennosti, umělecká díla, vybavení bytu,

3. nenahraditelné ztráty například rodinné fotografie, dárky od nejmilejších, památky po rodičích a prarodičích,

4. čas jsou peníze – čas strávený na policii, v pojišťovně, shánění nových dokladů vám nikdo nezaplatí,

5. znehodnocení, případně znečištění zařízení a interiéru bytu,

6. zhroucení rodinných plánů (místo rodinné dovolené u uklízení škod).

Nahoru


Desatero bezpečného léta

Abychom se opravdu mohli v klidu těšit z letní pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku, máme pro vás pár užitečných rad.

1) Během letních měsíců jsou ohroženy zejména děti, které nejsou “zaneprázdněny” školou a mají spoustu volného času. Snad stojí za to upozornit, že na základě zákona o požární ochraně (§ 78) jsou rodiče (potažmo všichni, kteří mají děti v danou chvíli na starosti) povinni dbát o to, aby jejich ratolesti nezpůsobily požár.

2) V létě také mnozí z nás podnikají nejrůznější výlety, pobývají na chalupách či chatách, táboří v přírodě apod. Při těchto příležitostech se často neobejdeme bez táboráku, grilování a opékání buřtů. Proto dejte  pozor a dodržujte základní bezpečnostní pravidla, která chrání nás i okolí.

Při rozdělává ohně ve volné přírodě

 

Místo pro ohniště vzdáleno alespoň 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů. Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech!!!! Pokud se tímto pravidlem neřídíte, může vám být udělena vysoká pokuta .

Oheň nezakládejte pod větvemi stromů, na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance nebo rašelině, v blízkosti suché trávy nebo obilí, stohů, seníků apod. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i louce nebo na strništi.

Za silného větru nebo extrémního sucha bychom oheň v přírodě neměli rozdělávat vůbec.

– Při rozdělávání ohně v přírodě bezpečně oddělte ohniště od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který bude zbavený veškerých hořlavin.

Pro zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky (kapaliny) jako např. benzín, naftu či líh.

Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byly polena poskládány do stabilní pyramidy (např. pomocí záseků na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání nebezpečí rozvalu pyramidy do okolí.

Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty (rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem, munici). Oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi.

Oheň nesmíme ponechat ani na okamžik bez dozoru. Mějte nachystán dostatek vody či písek, kdyby se oheň vymykal kontrole

Ohniště musí být důkladně uhašeno, buď zalitím vodou nebo alespoň zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladná. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou dlouhou dobu skrývat žhavé oharky a poryv větru je pak rozdmýchá a roznese do okolí. Pozor! Zejména půda v jehličnatém lese je z tohoto pohledu velmi riziková. Hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště. Nedbalé uhašení proto nestačí a ohniště je nutné alespoň důkladně prolít vodou!

Děti by neměly být u ohniště ponechány bez dozoru osoby starší 18 let. Zvlášť pozor na sezení a hry v přílišné blízkosti ohně, stačí málo a může dojít k vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas a popálení. Zmiňme tedy základní pravidla jak postupovat, když přece jen dojde ke vznícení šatů a není např. po ruce dostatečné množství vody k uhašení. Odborníci doporučují chovat se dle pravidla Zastav se, lehni si a kutálej se!

Zastav se – neutíkejte (během či chůzí se oheň ještě více rozšíří) – běžící osobu je nutno třeba i násilím zastavit, donutit ulehnout a uhasit oděv
Lehni si – kdekoliv jste, venku nebo uvnitř, okamžitě si lehněte na zem a pro ochranu obličeje si ho zakryjte dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení)
Kutálej se – válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.

3) Stejně jako v případě otevřeného ohně, i při grilování bychom si měli dát pozor na vhodné umístění grilu, aby odletující jiskry například nezapálily suchou trávu. Poměrně rozšířeným nešvarem pak je grilování na balkóně.

V létě se o dovolených často přemísťujeme na tábořiště i automobily. V těchto případech bychom si měli dát pozor a neparkovat ve vysoké trávě. Ta totiž velice snadno chytne od našeho po jízdě rozžhaveného katalyzátoru.

4) Právě léto s sebou přináší i zvýšené riziko vzniku lesních požárů, zejména když panuje suché a teplé počasí. Navíc s příchodem letních školních prázdnin a dovolených do lesů obvykle zavítá velké množství lidí, kteří díky své nedbalosti riziko ještě dále zvyšují. V lese se nesmí v žádném případě kouřit, rozdělávat otevřený oheň lze jen na vyhrazených místech. V případě porušení tohoto striktního zákazu mohou provinilci dostat vysokou pokutu. Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v těžce přístupném terénu, kde nelze plně využít těžkou hasičskou techniku. Navíc je mnohdy chování ohně v lese nevyzpytatelné a podobné zásahy si obvykle vyžádají povolání většího množství požárních jednotek.
5) Letní období je typické i častým výskytem bouřek, které nás mohou překvapit například během výletu. Ve městě se před bleskem můžeme schovat v budově, ale co v přírodě?
I když k přímému zásahu člověka bleskem dochází jen zřídka, končívají podobné případy mnohdy tragicky a proto je dobré chovat se za bouřky rozumně.  (Co dělat za bouřky)

 

Letní bouřky přináší často také prudký přívalový déšť, který během chvilky snadno promění líně se plazící potůček v rozběsněný živel. S tím je nutné počítat již v okamžiku výběru tábořiště. Hasiči každý rok evakuují děti z letních táborů umístěných na březích potoků a řek, které ohrožovalo nenadálé rozvodnění. V takových případech jde mnohdy i o život.

6) V létě je také obvykle doba dovolených, kdy se ze svých domovů vzdalujeme na delší čas. Před odjezdem na dovolenou bychom neměli zapomenout zkontrolovat, zda máme vypnuty všechny spotřebiče, zda např. nezůstal zapnutý sporák, žehlička. Obzvláště riziková je lednička, pokud ji můžeme spolu s mrazákem vyprázdnit, je nejlepší centrální vypnutí.

Uzavřete hlavní přívody plynu a vody, elektrospotřebiče, u kterých to lze, zcela odpojte z elektrické sítě, v případě televizoru i od antény. Chráníme tak náš majetek před poškozením či úplným zničením v případě úderu blesku či prudkého výkyvu napětí v elektrické síti. Doporučuje se i vypnutí jističů pro světelný a zásuvkový okruh. Samozřejmostí je vypnutí všech světel a zavření oken.

Pro případ, že by v době naší nepřítomnosti u nás doma přesto došlo k nějaké nemilé příhodě, je dobré se domluvit se sousedem či známým a nechat u něj rezervní klíče. Hasiči tak budou moci rychleji zasáhnout, nebudou se muset dovnitř dostávat násilím a ničit např. vstupní dveře. Pro úplnou jistotu můžete u souseda zanechat i kontakt na místo našeho pobytu, abyste se mohli v případě potřeby urychleně vrátit domů.

7) Neposedné děti patří mezi rizikové skupiny, a to především během prázdnin, kdy využívají větších možností jak se vyhnout dozoru dospělých a praktikují i nejrůznější nebezpečné aktivity. Zejména starší chlapci chtějí být v kolektivu hrdiny a toto své hrdinství chtějí dokazovat například lezením po skalách nebo do jeskyní a různých štol. Přeceňují své schopnosti v neznámém terénu a když tyto případy neskončí smrtelným úrazem, mohou mluvit o mimořádném štěstí.

 

I zde můžeme dát několik dobrých rad:

 • Nepohybujte se nikdy řádně nezajištěni v blízkosti okrajů skal, štol atd. Vždy hrozí nebezpečí pádu v důsledku ztráty rovnováhy, uklouznutí, propadnutí, stržení větrem atd.
 • Pozor na pohyb v neznámém terénu, a to zejména za snížené viditelnosti nebo v noci.
 • Nešplhejte nikdy nezajištěni na skály. Zpočátku se výstup může zdát jednoduchý, ale cesta zpět je vždy podstatně náročnější! Nečekaný pád může způsobit také uvolněná nebo zvětralá hornina či náhlá slabost.
 • Nikdy nepřeceňujte své síly ani ve snaze pomoci kamarádovi. Raději vždy přivolejte na pomoc hasiče nebo někoho z dospělých.
 • Nepouštějte se nikdy bez odborného doprovodu do průzkumů štol a jeskyní. V těchto prostorách hrozí mnoho nečekaných a neznámých nebezpečí – zával, ztráta orientace, zaklínění se v úzkých prostorách, nečekané zaplavení prostor, přítomnost nebezpečných plynů atd.
 • Nikdo by neměl přeceňovat své síly. Vždyť i pro zkušené a trénované hasiče je považována za nebezpečnou a vyžadující zajištění výška nebo hloubka větší 1,5 metru!

Podobná nebezpečí mohou číhat i v městském prostředí např. při lezení na komíny, lešení, na vysoké konstrukce jako různé stožáry, vysílače apod. nebo v kanalizačních sítích nebo kabelových kanálech.

8) V letním období nesmíme opominout ani nebezpečí, která nás mohou ohrožovat při koupání nebo vodáckém sportování.

 • Nebezpečné je koupání v noci, kdy snadno dojde ke ztrátě orientace.
 • Nikdy neskákejte uhřátí do vody, hrozí nebezpečí srdečního selhání a utonutí.
 • Neskákejte nikdy do vody, o které nevíte, jak je hluboká nebo zda se pod hladinou neskrývají kameny nebo jiné předměty.
 • Nepřeceňujte nikdy své plavecké schopnosti a také v případě, že jste dobrými plavci, vždy počítejte např. s možností náhlé změny počasí, podchlazení, svalové křeče atd.
 • Při sjíždění řek a zejména jejich splavů by měla být v loďce zkušená dospělá osoba a děti by měly mít plovací vestu.
 • Nepohybujte se nikdy v přílišné blízkosti břehů. Mohou být podemleté nebo může dojít k uklouznutí a pádu do vody. Hrozí pak nebezpečí těžkých zranění při nárazech do předmětů pod hladinou, uvíznutí a utonutí ve víru atd.
 • A když dojde k nejhoršímu a někdo se začne topit – raději přivolejte někoho dospělého nebo přímo některou ze složek IZS! Je to vždy velmi nebezpečná situace, mnohdy náročná i pro profesionály. Pokud se stanete svědky utonutí, vždy si co nejlépe zapamatujte (označte) místo, odkud nebo kde jste tonoucího naposledy viděli a co nejrychleji přivolejte pomoc.

I ve městě mohou číhat podobná nebezpečí. Jedná se především o nejrůznější splavy, vpusti, jímky, studny, odkalovací nádrže čističek, přehrady apod.

9) Rizikem typickým pro letní období je v jistém smyslu i sklizeň obilí. Zemědělská technika (traktory, kombajny, automobily) totiž může při neopatrné obsluze zapříčinit požár – chytne např. sláma od výfuku, který se příliš přiblíží apod. Nebezpečí souvisí i s uskladněním materiálu, například nedostatečně usušeného sena. To se pak v případě, že není zajištěno nedostatečné větrání, postupně zahřívá a může dojít i k samovznícení. Značné riziko hrozí zejména u velkokapacitních seníků. Vhodnými opatřeními jsou v tomto případě fungující kvalitní větrací systém a pravidelné měření teploty uskladněného materiálu. V případě, že překročí kritickou mez 65 C, je nutno materiál alespoň částečně vyskladnit, přeuspořádat a tím ochladit. K podobnému samovznícení může dojít i u slámy ve stohu.

10) S parními lokomotivami se dnes již jen tak lehce nesetkáme, na koleje se dostanou většinou jen při slavnostních příležitostech, kdy v plné parádě brázdí regionální tratě. I to je však značné riziko, protože odletující jiskry mohou zapálit např. okolní stráně, které již dnes nejsou zbaveny porostu. Pokud tedy někdo hodlá uspořádat podobnou jízdu s parní lokomotivou, ta by měla být vybavena lapačem jisker. Organizátor navíc musí celou akci nahlásit na Hasičský záchranný sbor příslušného kraje, který musí akci schválit a organizátor by měl následně po dohodě s hasiči přijmout adekvátní protipožární opatření.

Když přes veškerou vaši opatrnost přece jen dojde k požáru či jiné závažné situaci, kdy potřebujete pomoc hasičů nebo jiných záchranářů, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Jakoukoliv událost, která se stane vám či které jste svědkem, co nejdříve oznamte hasičům na lince 150 (či 112).

Nahoru


Jak na propan

Při nesprávné obsluze a manipulaci se zařízeními fungujícími na propan-butan hrozí požár či výbuch s neblahými následky na zdraví a majetek občanů.
Uživatelé by se měli při manipulaci s propan-butanovými zařízeními držet těchto několika základních pravidel:

 • Při instalaci propanbutanového zařízení, popř. spotřebiče, by měl uživatel v každém případě využít odborné pomoci a nepokoušet se zařízení nainstalovat sám. Instalaci jednoduché tlakové stanice, kterou tvoří tlakové láhve, potrubní rozvod, regulátor tlaku a spotřebič, svěřte k tomu oprávněným a řádně vyškoleným odborníkům. Pokud se jedná o nové spotřebiče, vždy se vyplatí řídit se striktně dle návodu výrobce či pokynů dodavatele. Pravidelná údržba a servis zajistí všem klidný spánek.

Oblíbené a často využívané (např. pro rekreační účely) jsou tlakové nádoby (lahve) s propan-butanem. V zájmu své i obecné bezpečnosti tedy:

 • S lahvemi naplněnými propan-butanem zacházejte obezřetně, uvědomte si, že se jedná o těkavou látku, ze které se při styku se vzduchem stává výbušná směs. Proto propanbutanové lahve nikdy nevystavujeme vysokým teplotám, ani vysokému tlaku. Již při instalaci a samotném užívání spotřebičů či zařízení na propan-butan je nutno dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti od výbušných, hořlavých či hoření podporujících látek a materiálů. Pokud tedy někdo např. používá v domácnosti na vaření propan-butanovou láhev, neměl by v zájmu vlastní bezpečnosti skladovat několik tlakových nádob najednou blízko u sebe.
 • POZOR! Lahve skladujte a používejte pouze ve stojaté poloze (pokud předpisy nestanoví jinak, např. u vysokozdvižných vozíků), ve snadno přístupných, proti nežádoucím vlivům chráněných a dostatečně větraných prostorách. V případě vyšší koncentrace uvolněného plynu může velice snadno dojít k výbuchu tohoto těkavého plynu a následnému požáru. Stačí přeskok elektrické nebo elektrostatické jiskry, zapálená cigareta, rozžhavené uhlí, dřevo a podobně.
 • Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani propanbutanové lahve, se dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách bytových domů či ubytovacích zařízení. LPG je totiž těžší než vzduch, mohl by se tedy hromadit u země či v prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu.
 • Dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí nepředstavují jen případné uniky plynu, ale také nedokonalé spalování, které rovněž může zapříčinit požár nebo výbuch anebo vést k otravě oxidem uhelnatým, tedy udušení. (LPG není jedovatý, ovšem při nedokonalém spalování silně spotřebovává vzduch.). Proto je nutno pravidelně ověřovat těsnost tlakových nádob a pravidelně měnit staré tlakové nádoby za nové.
 • Případné netěsnosti tlakové nádoby (či jiného zařízení s propan-butanem) zjišťujte pouze pěnotvorným prostředkem popř. detektorem, nikdy ne otevřeným plamenem.
 • V zájmu svého zdraví a majetku nakupujte plyn, respektive tlakové lahve naplněné plynem, pouze u oprávněných distributorů. Ti jsou zárukou jakosti plynu a dobrého technického stavu lahví. Před výměnou vypotřebované lahve odstraňte možné zdroje iniciace výbuchu nebo požáru.
 • Odpařování plynu nikdy neurychlujte zahříváním lahve otevřeným plamenem. Právě toto pochybení je často příčinou výbuchu a následného požáru.
 • Provozovatel plynových zařízení je povinen vést řádnou technikou dokumentaci (např. místní provozní řád, revizní knihy atd.) a uchovávat doklady-např. o údržbě, provedených revizích, zkouškách atd. Základní povinnosti provozovatelů a uživatelů vyhrazených plynových zařízení k zajištění bezpečného provozu naleznete ve vyhlášce č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Při úniku plynu nebo při podezření z úniku plynu je nutno:

 • Ihned vyřadit všechny možné zdroje iniciace!
 • Ihned zhasnout všechny plameny!
 • Ihned otevřít všechna okna a dveře (s výjimkou sklepních místností)!
 • Ihned uzavřít všechny uzávěry plynu, popř. hlavní uzávěr plynu!
 • Do místnosti, v níž je cítit zápach plynu, nevstupovat s otevřeným ohněm!
 • Nezapalovat zápalky nebo zapalovače!
 • Nemanipulovat s elektrickými spínači!
 • Nevytahovat elektrické zástrčky!
 • Nepoužívat elektrické zvonky!
 • Nepoužívat elektrické spotřebiče a výtahy!
 • Nekouřit!
 • Po uzavření hlavního uzávěru zkontrolovat, zda jsou uzavřeny všechny uzavírací armatury plynu a ty, které jsou doposud otevřeny, uzavřít (zapalovací hořáky, plynové chladničky apod.).
 • Světlo se může zapnout teprve tehdy, když je bezpečně zjištěna koncentrace pod 50 % dolní meze výbušnosti.
 • Nikdy nespoléhat na vlastní čichový vjem, nýbrž přivolat další osoby!
 • Jestliže se příčina zápachu plynu nedá zjistit, i když jsou všechny uzavírací armatury pro plyn uzavřeny, je nutné ihned přivolat odborného zaměstnance oprávněné firmy.
 • I zcela slabý zápach plynu, jehož příčina nebyla zjištěna, nebo nemohla být zjištěna, musí být nahlášen dodavateli plynu (pro zařízení v jeho vlastnictví) nebo montážní firmě!
 • Vystupuje-li zápach plynu z místností, které nejsou běžně přístupné, je nutno ihned vyrozumět policii nebo hasiče, kteří mají právo zajistit přístup; současně se vyrozumí dodavatel plynu!
 • Poruchu nebo poškození plynových zařízení sami neodstraňovat! To mohou udělat jenom odborní zaměstnanci oprávněných firem!
 • Místo poruchy musí být přístupné pro zásah k odstranění poruchy.

Co se týká bezpečného provozu zásobníků LPG, montáž zařízení a uvedení do provozu je opět nutno svěřit oprávněné odborné firmě. Ta také zajišťuje opravy a servis, ve stanovených lhůtách k tomu oprávnění odborníci provádějí revize zařízení za účelem ověření jeho bezpečného a spolehlivého stavu. Obsah nádrže by měl doplňovat pouze smluvní dodavatel, který také garantuje jakost plynu. Jeho bezpečnostními pokyny je nutno se řídit a v případě mimořádného provozního stavu je nutné bezodkladně kontaktovat dodavatele plynu.

Část automobilů v ČR má pohon na propan-butan a i v tomto případě je nutno dodržovat základní bezpečnostní pravidla:

 • Montáž zařízení na LPG do automobilu svěřte oprávněné odborné firmě.
 • Nechejte si průběžně kontrolovat bezpečný a spolehlivý stav zařízení odborným posouzením ve lhůtách technické kontroly vozidla.
 • Při opravách a servisu plynového zařízení spoléhejte jen na pomoc odborníků.
 • Nádrž vozidla plňte pouze u čerpacích stanic LPG provozovaných oprávněnou firmou. Je to záruka jakosti plynu a bezpečného a bezporuchového provozu vozidla.
 • Při plnění u čerpacích stanic respektujte značky a pokyny na bezpečnostních tabulkách a dbejte pokynů obsluhy čerpací stanice LPG.
 • Na stanicích čerpacích stanic LPG je v okruhu 10 m od výdejního zařízení, v ochranném pásmu zásobníku a na stanovišti cisteren zakázáno kouřit a zacházet s otevřeným ohněm.
 • V okruhu nejméně 1,5 m kolem výdejního zařízení nebo místa koncovky plnicí pistole nesmějí projíždět vozidla, která nebudou tankovat LPG a jiné ropné produkty. K čerpacímu stojanu nebo přístroji smí přijet jen jedno vozidlo, ostatní vozidla zůstávají před stavěcí čarou, která je umístěna 5 m od výdejního místa.

Dbejte na dodržování zásad bezpečného nakládání s propan-butanovými spotřebiči a zařízeními. Pamatujte, že většina případů neštěstí, ke kterým v této souvislosti dojde, je způsobena lidskou lehkomyslnosti a nezodpovědností, ne technickou závadou. Dodržování základních bezpečnostních pravidel při nakládání s propan-butanem výrazně sníží případné riziko a zajistí všem klidný spánek.

Nahoru


Jak se chovat o Vánocích a během Silvestra

Aby nic nenarušilo vaši pohodu vánočních svátků a oslavy konce roku a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví či škodám na majetku, přijměte několik rad a varování od nás, hasičů.

V období Vánoc hoří nejčastěji odpady v popelnicích či kontejnerech, saze nebo zazděné trámy v komínech. Kvůli zvýšené intenzitě činnosti v kuchyních při přípravách svátečních pokrmů se pak každý rok množí případy vznícení potravin při vaření.

S vánočními svátky a koncem roku je neodmyslitelně spojeno používání svíček nebo prskavek. Musíme si však uvědomit, že naše domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – toto vše je vyrobeno z umělých vláken, které snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody.

Pamatujte, že hořící svíčka nebo prskavka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet.

Adventní věnce bez ochranných podložek pod svíčkami mohou sloužit jen jako dekorace a v žádném případě bychom je neměli zapalovat.
Je nutné si uvědomit, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli. V každém případě by svíčka měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce). Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličce nebo skříni, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.

Zapálené svíčky, ať již umístěné na vánočním stromku, adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. Pod stálou kontrolou musí být i hořící vonná aromalampa.

Je třeba dávat pozor také na zvířata nebo neposedné děti, kteří mohou svíčku převrhnout.

Bezkonkurenčním symbolem Vánoc je již tradičně ozdobený vánoční stromek. V současné době požáry vánočních stromků již díky používání elektrických svíček téměř vymizely. Ale i u nich bychom měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat výrobky nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem použití a s příslušnými certifikáty. Hasiči evidují i případy, kdy kvůli elektrickému zkratu i elektrické svíčky zapálily stromek. V podobném případě je nezbytné okamžitě dané elektrické zařízení odpojit od zdroje. A pamatujte, zařízení, které může být pod elektrickým proudem, nikdy nehasíme vodou (a ani pěnovým hasicím přístrojem).

V období přechodu roku požáry vznikají častěji než v období Vánoc. Vážná zranění často s trvalými následky způsobuje každý rok neopatrná manipulace se zábavní pyrotechnikou. Největší nebezpečí pak představuje zejména ta podomácku vyráběná, neschválená pyrotechnika.

Abyste zabránili případným zraněním či zbytečným škodám na majetku, dodržujte při zacházení se zábavní pyrotechnikou těchto několik zásad:

 • Nakupujte pouze tu zábavní pyrotechniku, která je uvedena legálně do oběhu: tedy opatřena návodem výrobce v českém jazyce, který informuje, jak tyto výrobky bezpečně skladovat a používat. Tento návod by měl pak každý při manipulaci s pyrotechnikou ve vlastním zájmu striktně dodržovat.
 • Ve stáncích lze dle vyhlášky prodávat pouze tu nejméně nebezpečnou pyrotechniku I. třídy. Pyrotechniku vyšších tříd nebezpečnosti lze prodávat jen v kamenných obchodech a pouze osobám starším 18 let, v případě nejvyšší třídy pak jen k tomu účelu kvalifikovaným osobám. Prodej zábavné pyrotechniky a manipulaci s ní upravuje vyhláška Českého báňského úřadu 174/1992 Sb. ze dne 16. března 1992 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.
 • Zábavní pyrotechniky používejte tak, abyste neohrozili zdraví či majetek svůj nebo někoho dalšího: s pyrotechnikou manipulujte zásadně na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od dalších objektů (domů, zaparkovaných aut, keřů, stromů), aby nemohlo dojít např. k vniknutí výbušnin do oken či zapálení střechy. Zábavní pyrotechnikou bychom neměli ohrozit ani další osoby. Pyrotechnické předměty vyšších tříd nebezpečnosti (třídy II a III a podtřídy T1) se dle vyhlášky nesmí používat v uzavřených prostorách (místnosti, dopravní prostředky apod.), v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.
 • Konec roku je spojen i s nadměrnou konzumací alkoholu, popř. dalších drog. V takovém případě bychom se zábavní pyrotechnikou neměli manipulovat. Obzvláště varovné jsou i pokusy některých lidí odpalovat pyrotechniku zasazenou do skleněné láhve. Snad ani není nutné zdůrazňovat, jaká neštěstí a vážná zranění mohou tyto experimenty způsobit.
 • Se zábavní pyrotechnikou by neměly nemanipulovaly nezletilé děti. Pyrotechnika, zejména ta nebezpečnější, musí být uskladněna mimo dosah dětí.
 • Dejte si pozor na mohutné zvukové efekty, které doprovázejí odpalování některých předmětů zábavní pyrotechniky– např. petard a dělobuchů, které jinak z hlediska hoření neznamenají velké riziko. V případě nevhodného odpálení však mohou poškodit sluch. Ohleduplní bychom měli být i vůči našim zvířecím miláčkům. Psi a kočky mají mnohem vyvinutější sluch než lidé a při nadměrném hluku trpí. Může dojít i k trvalému poškození jejich zdraví, zejména psychiky.
 • Pokud si chceme udělat radost něčím větším, např. ohňostrojem, mějte na paměti, že tak může učinit jen odborně způsobilá osoba. Svěřte tedy jejich realizaci radši odborníkům či si zajděte na ohňostroj pořádaný vaší obcí.
 • Zajímejte se o to, jak se k používání zábavní pyrotechniky staví vaše místní samospráva. V některých obcích je její prodej a používání omezeno obecní vyhláškou.

Nahoru


Jak předejít požáru vozidla

Nejčastější příčiny požárů u motorových vozidel

– netěsnost palivové soustavy,

– porucha (zkrat) elektroinstalace vozidla,

– neodborná instalace a oprava, zanedbání údržby.

 

Jak zabránit požáru motorového vozidla?

– ve svém vlastním zájmu instalujte ve voze přenosný hasicí přístroj (popř. hasicí sprej) a kontrolujte jeho stav, vozy taxislužeb musí být povinně vybaveny hasicím přístrojem

– neprovádějte zásahy do palivového systému, tuto práci svěřte raději odborníkům,

– udržujte hnací agregát v čistotě (hlavně mastnoty usazené na motoru a převodovce zvyšují nebezpečí požáru),

– nezasahujte do elektroinstalace vozidla, opravu svěřte raději odborníkům,

– používejte pouze pojistky předepsaného typu a hodnoty,

– ucítíte-li výpary pohonných hmot, okamžitě zastavte a vypněte zapalování a v jízdě pokračujte až po odstranění závady,

– pokud je to možné, pak u starších vozů, kontrolujte nebo nechejte odborníkem zkontrolovat neporušenost palivové hadice mezi čerpadlem a karburátorem a jejího zapáskování k nátrubkům,

– při výměně akumulátoru použijte pouze předepsaný typ pro dané vozidlo,

– dbejte na to, aby byl akumulátor vždy řádně zajištěn proti pohybu,

– nikdy nepokládejte na akumulátor žádné předměty nebo zavazadla,

– za jízdy nekuřte a pokud možno se vyvarujte kouření ve voze vůbec,

– pro přepravu rezervy pohonných hmot používejte pouze nádoby (kanystry) schválené k tomuto účelu,

– v jednotlivých a řadových garážích se smí ukládat pro osobní vozidlo max. 40 l pohonných hmot a pro nákladní vozidlo max. 80 l.

 

U vozidel s LPG pohonem je důležité dodržovat bezpečnostní zásady

– bezpečný a spolehlivý stav zařízení se ověřuje odborným posouzením (revizí) plynového zařízení ve lhůtách pro technické kontroly vozidel,

– těsnost plynového zařízení se ověřuje pěnotvorným prostředkem nebo detektorem,

– opravy a servis provádí jen odborná firma,

– plnění nádrže provádí jen plnicí stanice provozovaná oprávněnou firmou,

– neprovádějte neodborné zásahy do plynového zařízení vozidla,

– nepoužívejte zdroje zapálení (např. plamen, cigareta) v prostoru umístění plynového zařízení vozidla,

– při zjištění úniku plynu okamžitě uzavřete uzavírací ventily na plynovém systému; zdroj úniku (netěsnost) odstraní odborná firma,

– vozidlo, na jehož zařízení byl zjištěn únik plynu, odstavte na bezpečném větraném místě venkovního prostoru vzdáleného nejméně 10 m od vstupů do podzemních prostor (kanalizace apod.),

– nepoužívejte jiné zdroje plynu než pro daný účel schválené nádrže (např. tlakové láhve místo schválených typů nádrží),

– nečerpejte plyn současně z několika zásobníků,

– nepřepouštějte plyn do nádrže vozidla a neplňte nádrž vozidla jiným způsobem než prostřednictvím plnicí stanice provozované oprávněnou firmou,

– při plnění nádrže vozidla nekuřte a nepoužívejte jakékoliv zdroje zapálení,

– vypouštění plynu odpouštěcím ventilem provádějte jen v místě, kde je zajištěn jeho rozptyl a nehrozí jeho zapálení,

– tlakovou nádobu (nádrž) nevystavujte teplotě vyšší než 40 °C,

– při delším odstavení vozidla uzavřete uzávěr na nádrži a zbytek plynu v potrubí spotřebujte provozem motoru až do stavu jeho samostatného odstavení,

vozidla poháněná CNG nebo LPG nesmí vjíždět do uzavřených skladovacích, garážních a obdobných prostorů, u nichž není výslovně vjezd vozidel poháněných CNG nebo LPG dovolen.

I takhle může dopadnout vaše vozidlo,pokud nebudete respektovat předchozí upozornění!

Nahoru


Nač dát pozor při topení

Preventivně  si připomeňme některé zásady, aby pro nás začátek topného období nemusel znamenat to, že přijdeme o své obydlí.

Komínům jsme se již podrobně věnovali. Ty však nebývají jedinou příčinou požáru. Zkontrolujme proto skladování paliva a to hlavně uhlí a zbytků dřevní hmoty (piliny a kůra). U tohoto druhu paliva může totiž za určitých podmínek dojít k samovznícení. Náchylné k tomu jsou zejména méně kvalitní druhy uhlí (hnědé, lignit a brikety). A jak samovznícení zabránit? V první řadě je třeba skladovací plochu před naskladněním takového paliva vysušit a vyčistit. Pozornost v domácích uhelnách je třeba věnovat také výšce hromady, na které palivo skladujeme. Na paměti je třeba mít, že kritická hranice je 1,5 metru. Riziková je také nestejnoměrná zrnitost paliva, tedy obsahuje-li například kusové uhlí prach, zbytky dřeva a pilin. Stěny uhelen by měly být omítnuté, jelikož cihlová drť dle odborníků prokazatelně urychluje proces samovznícení. Uhlí by mělo být vždy skladováno odděleně od ostatních paliv. Je třeba si také pohlídat, aby v blízkosti uskladněného uhlí nebyly rozvody trubek od ústředního topení, rozvody páry nebo vody. Do uhlí a briket by také nikdy neměla zatékat voda. Kvůli nebezpečí samovznícení hasiči doporučují u nově naskladněného paliva provádět zpočátku denní, později týdenní kontroly teploty. Samovznícení se projevuje vytvářením vodní páry, což je nejvíce viditelné v ranních hodinách, dýmu a zvýšením teploty. Při zpozorování zvyšující se teploty (40 – 50 stupňů Celsia) je třeba uhlí nebo brikety přeházet, nebo vynosit na volné místo, rozestřít do vrstvy 0,25 – 0,5 metru a nechat vychladnout.

Kotle na tuhá paliva neroztápějte zásadně pomocí hořlavých kapalin. Bohužel i takové případy hasiči řešili a došlo při nich i ke zranění osob. Nevhodné je také ukládat předměty a hořlavé materiály na tepelné zařízení (spotřebiče a kouřovody) nebo do těsné blízkosti, kde hrozí jejich pád na horký povrch. Přiznejme si, že tak někdy sušíme oděv nebo obuv. Roztopená kamna, zapnuté elektrické a plynové spotřebiče bychom neměli také nechávat bez dozoru, požaduje-li to výrobce. Údržbu spotřebičů je třeba vždy provádět v souladu s technickými požadavky výrobce topidla. U plynových spotřebičů většina výrobců doporučuje nechat ho zkontrolovat odbornou firmou minimálně jedenkrát za tři roky. Pro firmy je lhůta závazná. Ostatní uživatelům hasiči doporučují rovněž nechat si spotřebič prohlédnout, vyčistit a seřídit.

Důležité je také dodržení bezpečné vzdálenosti spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahových krytin a předmětů z hořlavých hmot. Neobsahuje-li to návod, lze za bezpečnou vzdálenost považovat u spotřebičů na tuhá paliva 800 milimetrů ve směru hlavního sání a 200 milimetrů v ostatních směrech. U spotřebičů na kapalná a plynná paliva a u spotřebičů na elektřinu je to 500 milimetrů a 100 milimetrů. Pozor je třeba si dát také na krby a krbové vložky na tuhá paliva. Před instalací krbu je třeba vždy si kominíkem nechat zkontrolovat stav komína a brát také na vědomí druh stropní konstrukce. Rozhodně je třeba dodržovat návody výrobců krbů a krbových vložek.

Před zahájením topné sezóny bychom měli určitě provést prohlídku samotných kamen. Soustřeďme se na stav šamotování, uzávěrky dvířek a stav kouřovodů. Plynové spotřebiče vždy ponechme odborníkům. Pokud jde o elektrické spotřebiče, zkontrolujme přívodní šňůry, zásuvky a pojistky, jsou-li dostatečně dimenzovány proti zkratu.

Samostatnou kapitolou v případě topidel na tuhá paliva je žhavý popel. Ten by se vždy měl před vysypáním nechat vychladnout a pak nasypat do nehořlavé nádoby. Vznícení podlahy, je-li z hořlavých materiálů, zabrání ochranná podložka pod topidlem na tuhá paliva, na kterou také padají žhavé uhlíky. U všech spotřebičů na pevná paliva, s výjimkou krbů, musí ochranná podložka přesahovat půdorys spotřebiče, a to nejméně o 30 centimetrů před přikládacím a popelníkovým otvorem. To samé platí i o bočních stranách. V případě tepelného spotřebiče k vaření se jedná o 60 x 30 cm a u krbu 80 x 40 centimetrů.

Topíme-li v koupelnách infrazářiči, které se při použití rozžhaví do vysokých teplot, neměly by se v jeho blízkosti do vzdálenosti jednoho metru vyskytovat hořlavé materiály.

Nahoru


Pořiďte si do auta hasící přístroj

Přestože v České republice nepatří hasicí přístroje mezi povinnou výbavu běžných osobních automobilů (tato povinnost je např. u autobusů, vozidel taxislužby, sanitních vozidel apod.), je vždy lepší přenosný hasicí přístroj v osobním autě mít.

Cena hasícího přístroje se pohybuje v řádu stokorun, což se s ohledem na cenu automobilu určitě vyplatí. Lze s ním efektivně zlikvidovat požár v počáteční fázi a tím zabránit i těžkému poškození auta. Jakmile totiž automobil zachvátí požár, postupují plameny velice rychle – automobil může být kompletně zničen během dvou minut a tak rychle se na místo nedostanou ani hasiči. Mnohokrát již takto hasicí přístroj pomohl, naopak v mnoha případech bohužel zbytečně chyběl.

Umístění hasicího přístroje

Hasicí přístroj by měl být pro řidiče co nejsnáze dosažitelný, aby ho mohl okamžitě použit, aniž by bránil samotnému provozu automobilu (hasicí přístroj uložený na dně plně naloženého kufru vozidla je v případě požáru nepoužitelný). Za nejvhodnější se proto pokládá prostor spolujezdce -záleží však na konstrukci vozidla a volbě řidiče. Někdy je možné umístit přístroj pod sedadlo spolujezdce nebo na sloupek pod přístrojovou deskou. Některá auta umožňují dát přístroj do poličky u spolujezdce. V těchto případech je nutné pamatovat na to, aby byl hasicí přístroj pevně uchycen v držáku, který se prodává spolu s ním. Některé firmy dodávají přístroje ve speciálních schránkách, které ho chrání před poškozením a lze je pak volně uložit právě pod sedadlo.

Pamatujte, že hasicí přístroj by měl být minimálně 1x ročně zkontrolován k tomu oprávněnou osobou.

Avšak ani hasicí přístroj vždy nepomůže. Nejlepší je vzniku požáru preventivně předcházet. Řádně se o své auto starat, nechávat si dělat pravidelné revize automobilu. Složitější opravy a úpravy na autě je lepší svěřit autorizovanému servisu a odborníkům. Sami ale můžeme pravidelně kontrolovat těsnost palivové soustavy, provádět kontrolu elektroinstalace – zda např. není narušena izolace vodičů apod. Pozor také na neodbornou manipulaci s autobaterií, ta by měla vždy odpovídat danému typu vozu – jinak hrozí vznik požáru!

Nahoru


Pozor na pálení odpadů

Zákon o požární ochraně hovoří jasně: právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požárujinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – včetně přijatých protipožárních opatření – předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Množí se případy, kdy hasiči kvůli nenahlášenému pálení zbytečně vyjedou k domnělému požáru. HZS kraje pak má pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Při nesplnění povinnosti pálení oznámit a přijmout opaření proti vzniku a šíření požáru může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

Pálení většího množství materiálu by měli lidé předem ohlásit na operační a informační středisko příslušného HZS kraje. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.

Navíc je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.

Při rozdělání ohně je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní pravidla:

 • Oheň pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
 • Při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte.
 • Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky.
 • Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení.
 • Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi.
 • Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 • Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje.

A ještě jedno upozornění. Podle zákona je striktně zakázáno vypalování porostů. Jde o velice rizikovou činnost, fyzická osoba může kvůli tomu zaplatit pokutu až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě hrozí sankce až do výše 500 000 Kč.
Pokud pálíte odpad a oheň se vám vymyká kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle a pokud byste se ho snažili uhasit vlastními silami, mohli byste utrpět zranění či dokonce přijít o život.

 

Nahoru


Požární bezp. při akcích s větším počtem osob

Povinnosti organizátorů plesů i jiných obdobných akcí jsou v předpisech upraveny a s vyšším počtem účastníků se nároky na zajištění požární bezpečnosti přiměřeně zvyšují.

Tyto akce se mohou konat jen ve stavbách, které jsou k takovému účelu určeny, tj. ve stavbách, pro které byl při jejich projektování a realizaci řešen a zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových cest a další požadavky požární bezpečnosti, a které byly pro pořádání plesů a podobných akcí zkolaudovány stavebním úřadem.

V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit především dostatek trvale volných otevíratelných únikových východů, dbát na jejich označení, mít dostatek hasebních prostředků, proškolené preventivní požární hlídky a pořadatele.

Pokud jsou instalovány hořlavé dekorace, realizována vystoupení s otevřeným ohněm apod., musí organizátor provést další preventivní opatření. Je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např. vodík, acetylén). Takto naplněné balónky nesmí být používány ani jako výzdoba. Pod strop a podhledy nelze umístit výzdoby a textilie, po kterých se požár šíří a které jako hořící odpadávají a odkapávají. Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006 a dále v obecně závazných vyhláškách obcí.

Při akcích, definovaných jako akce s větším počtem osob, je organizátor povinen zpravidla zřídit preventivní požární hlídku již před zahájením akce a zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany seznámení členů preventivní požární hlídky s charakterem objektu, zejména s únikovými východy, rozmístěním hasících přístrojů a dalšími povinnostmi pro zabezpečení požární ochrany pořádané akce. Doporučujeme, aby do preventivních požárních hlídek byli začleňováni přednostně členové profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek.

Provozovatel činnosti, tj. pořadatel akce, je povinen nezahajovat akci při zjištění nedostatků v dodržování podmínek požární bezpečnosti, které nelze odstranit před jejím zahájením, akci přerušit a ukončit při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru a zejména v případě znemožnění úniku nebo evakuace osob.

Nelze zapomenout, že organizátoři akcí mají povinnost odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu seznámit účastníky akce i účinkující se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany, zejména s vysměrováním únikových cest, označením únikových východů, popřípadě vyznačením zákazů kouření nebo kuřáckých koutků, umístěním hasících přístrojů apod. Účastníci akce jsou povinni stanovené pokyny respektovat. Pokud se zúčastníte obdobné společenské akce, informujte se o základních bezpečnostních opatřeních stanovených jejím organizátorem. Jde o život a zdraví Vás a Vašich blízkých.

Nahoru


Suché a teplé počasí zvyšuje nebezpečí požárů

Teplé a suché počasí zvyšuje nebezpečí vzniku požárů – zejména v přírodním prostředí požáry v lesích, na loukách, trávy apod.

Oheň v přírodě se může velice snadno vymknout kontrole a napáchat značné majetkové a ekologické škody. Při horkém a suchém počasí je nutné, aby občané při pohybu v lese a vůbec v přírodním prostředí (pole, louky, parky ) dodržovali základní pravidla, která omezí riziko vzniku požárů.

Proto je zde několik rad od hasičů, jak nezpůsobit vznik požárů a neohrozit sebe i jiné:

 • V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (sirky, cigareta, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.
 • V lesích je celoročně zakázáno kouřit. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně lze jen na vyhrazených místech, jinak může být udělena pokuta až do výše 15 000 Kč, pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až do výše 25 000 Kč. Zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
 • Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném minimálně 50 m od okraje lesa.
 • Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů.
 • Při teplém a suchém počasí je lepší v lese, jinde v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávat.
 • Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
 • Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000,- Kč.
 • Spalování klestí v lese nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům.
 • Pozor na používání propanbutanového nebo lihového vařiče! Ty nesmíte ani na okamžik pustit z dozoru. Převržený nebo nestabilní vařič v přírodě může snadno způsobit požár.

Zde jsou další rady od hasičů jak bezpečně přežít vysoké teploty:

 • Vyhněte se nebezpečné manipulaci s vysoce hořlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy, petrolej, olej). Při vysokých teplotách se více odpařují a tím pádem roste i riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich hořlavých výparů. Hořlavé kapaliny skladujte v souladu s návodem výrobce, v uzavřených nádobách na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování, topidla ) ani na slunci. Hořlavé kapaliny neukládejte ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení. Pamatujte, že v běžné garáži lze uskladnit maximálně 40 litrů pohonných hmot (pro nákladní automobil 80 litrů).
 • Při vysokých teplotách roste riziko i v zacházení s hořlavými plyny. Např. plynový zapalovač ponechaný za sklem automobilu vystavenému vysokým teplotám představuje doslova časovanou bombu, která dokáže vašeho plechového miláčka nejen těžce poškodit, ale způsobit i vážná zranění.
 • Se zvýšenou opatrností je nutné zacházet i s plynovými spotřebiči (např. přenosný propanbutanový vařič). Ty by neměly být vystaveny vysokým teplotám a nadměrným tlakům. Plynové spotřebiče neumísťujte v blízkosti hořlavých látek a zdrojů hoření – nekuřte u nich!!! Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani propanbutanové lahve, se nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách bytových domů či ubytovacích zařízení – např. ložnici. Propan-butan je totiž těžší než vzduch, mohl by se tedy hromadit u země či v prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Lahve s plynem umísťuje ve snadno přístupných a větraných prostorách, zamezte ale přístup dětem k nim.
 • Pozor také na nebezpečí samovznícení uskladněného obilí, sena či slámy. Značné riziko hrozí zejména u velkokapacitních seníků nebo u stohů se slámou. K požáru může dojít tehdy, pokud je materiál vlhký a není zajištěno dostatečné odvětrávání. Uvnitř složeného materiálu bychom také měli pravidelně měřit teploty a dávat pozor na jeho přílišné zahřátí. V případě, že překročí kritickou mez C, je nutno materiál°65  alespoň částečně vyskladnit, přeuspořádat do tenčích vrstev a tím ochladit.
 • K požáru může dojít i kvůli cestou rozžhavenému výfuku (katalyzátoru) automobilu, který se dostane příliš blízko suché trávy či jiných hořlavin. Proto pozor na parkování v přírodě.

A pozor – vysoké teploty také znamenají zvýšené riziko otravy oxidem uhelnatým při nesprávném užívání karmy. Při jejím použití je nezbytné mít zajištěnu důkladnou výměnu vzduchu v místnosti – např. otvorem ve dveřích. Je také potřeba si karmu nechat alespoň jednou za rok technikem zkontrolovat.

Pokud máte podezření, že někde došlo k požáru, ihned volejte hasiče na tísňové linky 150 nebo 112.

Hasiči mohou na základě vlastních bohatých zkušeností potvrdit, že důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.

Nahoru


Svařování, pálení plamenem nebo el.obloukem

Jednou z častých příčin požárů jsou různé práce, při kterých se používá otevřený oheň. Nejčastěji se jedná o svařování nebo pálení plamenem nebo elektrickým obloukem, což je jedna z nejpoužívanějších technologií ve výstavbě, výrobě i při údržbě a opravách strojů a zařízení. Samostatnou kapitolu v práci s otevřeným ohněm tvoří pokrývačské práce, při kterých dochází k manipulaci s hořlavými látkami (lepenkami), které se svařují například plynovými hořáky. Jako hydroizolace se na stavbách používají také roztavené živice.

Všechny tyto práce mají jedno společné, vyskytují se při nich zdroje tepla dostačující pro zapálení běžného hořlavého materiálu. Ti, kdo práce provádějí, navíc až příliš často podceňují základní bezpečnostní opatření. Buď základní bezpečnostní opatření neznají nebo je nedodržují vědomě.

Základním bezpečnostním opařením je v případě práce s otevřeným ohněm odstranění všeho hořlavého materiálu, a to nejen v bezprostředním okolí prováděné práce, ale nejlépe v celém prostoru. Dále je nutné zkontrolovat, zda nemůže dojít k přenosu jisker nebo žhavých okují k hořlavému materiálu v jiném prostoru (např. otvory v podlaze nebo ve stěnách). Rovněž nelze zanedbat přenos tepla vedením (např. trubka procházející stěnou do jiného prostoru, která je v přímém kontaktu s hořlavými látkami). Pokud jsou prováděny práce s otevřeným ohněm v domě nebo v bytě za provozu, je nutná spolupráce majitele nebo nájemníka na bezpečnostních opatřeních. Lidem, kteří tyto práce provádějí, musí být poskytnuty správné informace o hořlavých materiálech v okolí prováděných prací. Stalo se například, že majitel rodinného domu byl přesvědčen, že izolační materiál pod jeho střechou je nehořlavý a takto informoval zaměstnance firmy, která na jeho domě prováděla opravu střešní krytiny. Až vzniklý požár a zničená střecha jej přesvědčili, o tom, že izolace hořlavá byla. Při pracích s otevřeným ohněm, zejména při svařování a pálení, musí být přítomna další osoba, která sleduje kam žhavé částice odletují a v případě potřeby může oheň v zárodku uhasit připravenými hasebními prostředky. Při přerušení práce musí vždy alespoň jedna osoba místo práce střežit a po ukončení práce je povinnost místo práce a jeho okolí kontrolovat alespoň po dobu 8 hodin. Obdobná opatření se vztahují také např. na práci s otevřeným ohněm při lepení izolační nebo jiné střešní krytiny otevřeným plamenem.

Zdrojem požáru mohou být také další řemeslnické práce, např. práce s benzínovou pájecí lampou (tzv. letlampa).

Různá zařízení používající otevřeného ohně je nutné používat přesně dle návodu výrobce. Pokud se při práci s otevřeným ohněm používají současně hořlavé kapaliny (benzin, petrolej apod.) je nutná nejvyšší opatrnost, neboť může dojít ke zraněním i smrtelným úrazům. Proto je nutné se vždy nejprve seznámit se správnými postupy vhodnými pro používání těchto zařízení a tyto postupy dále dodržovat.

Nebezpečí požáru rovněž hrozí při práci, při níž vznikají jiskry o vysokých teplotách nebo odletující žhavé části opracovávaných materiálů (např. při práci s bruskou nebo s rozbrušovacím kotoučem). Používání brusek a rozbrušovacích kotoučů je velmi rozšířené, rychlé, účinné a nahrazuje zdlouhavé a těžké manuální postupy. Může však být také nebezpečné. Při použití v nepřístupných místech, v blízkosti hořlavého materiálu nebo bez ochranných pomůcek (např. brýlí), můžeme způsobit škodu na zdraví i majetku nejen sobě, ale i svému okolí.

Otevřený oheň lze používat také k nahřívání součástek. Mnoho požárů vzniklých při opravách automobilů svědčí o lehkomyslnosti nejen občanů při opravách svépomocí, ale i „profesionálů“ v servisních dílnách. Provádění různých prací na automobilech, ze kterých nejsou odstraněny hořlavé materiály (např. sedadla s textilními potahy, pneumatiky, elektroinstalace, palivová nádrž), může vést až k výbuchu hořlavých benzinových par. Při svařování, broušení, rozbrušování, nahřívání součástek nebo při pájení vždy hrozí nebezpečí vznícení hořlavých materiálů. Následný požár vlastního auta není pak tou nejhorší škodou, která může nastat. Případy požárů celých servisů i se všemi automobily připravenými k opravě, značně poškozené stavební konstrukce a poškození zdraví nejsou nijak vyjímečné. Čas ušetřený tím, že nebyla provedena dostatečná bezpečnostní opatření, pak ztrácí význam.

Nahoru


Zásady skladování tuhých paliv

Mezi základní povinnosti fyzických osob patří povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení, dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Pod pojmem tuhá paliva se rozumí koks, antracit, černá uhlí, hnědá uhlí, lignity a brikety. Antracit a koks nepodléhají samovznícení, nejnáchylnější k samovznícení jsou brikety a méně kvalitní druhy uhlí (hnědé uhlí). Briketové třísky a zlomky se z hlediska skladování považují za prach a jejich skladování se nedoporučuje. Občan je povinen skladovat tuhé palivo odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých či hoření podporujících látek, přitom je povinen pravidelně sledovat, zda nedochází k jeho samovznícení. Jestliže občan zjistí příznaky samovznícení (vytváření vodní páry, dýmu apod.) je povinen provést potřebná opatření k odstranění nebezpečí vzniku požáru.

Co vlastně napomáhá vzniku samovznícení? Je to především skladování ve velkých hromadách, vlhkost, nestejnoměrná zrnitost nebo přítomnost zbytků jiných hořlavých materiálů (dřevo, papír, sláma apod.).

Zásady skladování tuhých paliv

Jednotlivé druhy paliv se musí skladovat odděleně, to znamená, že se nesmí mísit smísit např. černé a hnědé uhlí, rovněž se nesmí mísit dřevo a uhlí apod. Plochy, na kterých je palivo skladováno, musí být urovnány, vyčištěny, zbaveny porostu a uválcovány, aby se na nich nedržela voda (vhodným povrchem je beton, betonové panely s mezerami vyplněnými pískem nebo tvrdý zemitý podklad). Podkladem nesmí být železitá škvár, jíl, cihlová drť nebo další materiály, které prokazatelně zrychlují proces samovznícení.

Samovznícení nepříznivě ovlivňuje vlhkost, proto se musí dbát na to, aby byly prostory pro skladování zajištěny tak, aby do zásob paliva nezatékala voda. Nad uskladněným palivem musí být volný prostor, aby bylo zajištěno odvětrávání.

Nenaskladňovat palivo, jež obsahuje vysoké množství vody (vlhké palivo po dešti apod.); počkat na vyschnutí paliva. Skladovat se může pouze úplně vychladlé palivo, je-li teplé, musí se nejdříve rozprostřením v tenké vrstvě ochladit. Pokud již došlo k samovznícení (tj. teplota dosáhla 65 °C), nesmí se dále skladovat, je potřeba urychleně jej vyskladnit a pokud možno co nejrychleji spotřebovat. Občané jsou povinni sledovat, zda nedochází k samovznícení paliva. Kontroly by měly probíhat u nově dovezeného paliva každý den, později v týdenních intervalech. Samovznícení se projeví vytvářením vodní páry (nejvíce viditelné v ranních hodinách), dýmu (pozor na jedovatý CO – oxid uhelnatý) nebo zvýšením teploty. Zvýšení teploty na povrchu lze poznat dotekem ruky. Účinnější je sledovat teplotu zasunuté tyče o délce o délce 1 – 2 metry. Aby se zvýšená teplota projevila, musí být tyč zasunuta 15 – 30 minut. Dojde-li ke zvýšení teploty (na cca 40 – 50 °C), je nutné hromadu ochladit přeházením, nebo přenesením na volné místo. Při dosažení teploty 65 °C se již jedná o vznícené palivo bez možnosti dalšího skladování.

Nahoru


Ke stažení

Nahoru

admin

Design & Code by webRS.cz