SDH

SDH – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Historie dobrovolných hasičů ve Straníku započala v roce 1908, kdy se konala ustavující schůze. Od tohoto roku se spolek zasloužil nejen o vyšší požární bezpečnost v obci, ale také přispěl svou činností k rozvoji místní kultury. Dodnes se SDH snaží zlepšit život v obci pořádáním různých kulturních akcí- končinový ples, dětský den, hodové posezení apod. Peníze získané z těchto akcí slouží pro další činnost  spolku. Důležitým materiálním  nebo finančním příjmem jsou také sponzorské dary a proto bychom tímto chtěli poděkovat všem sponzorům.

Zlepšujeme spolupráci i s ostatními složkami v obci, Tělovýchovnou jednotou, mysliveckým sdružením a osadním výborem. V současné době jsme na území města Nového Jičína jedinou dobrovolnou hasičkou organizací  a proto věříme, že se bude spolupráce s městem nadále prohlubovat. Cílem do budoucna je získávat mladé členy do našeho sboru a vytvořit družstvo, jenž by na poli požárního sportu navázalo na předešlé úspěchy.

 

SDH STRANÍK – počet členů: 45

Starosta – Horák Jiří

Velitel jednotky – Fluxa Zbyněk

Jednatel – Pavelková Dana

Pokladník – Indrák Josef

 

SDH – Historie

Dobrovolný hasičský sbor ve Straníku, ustanoven.

V roce 1908 založil učitel František Pískovský za spoluúčasti občanů Straníka „Dobrovolný hasičský sbor“ pod heslem „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“

Dne 22. Listopadu 1908 se konala ustavující schůze „Dobrovolného hasičského sboru ve Straníku“ v obecním hostinci za přítomnosti 42 občanů.

Schůzi zahájil a řídil správce školy František Pískovksý.

Přihlášky podepsalo 36 občanů, za činné členy 6 přispívajících.

Volba výborů provedená aklamací:

Za starostu zvolen          Josef Riedel č. 54

Náčelník                              František Pískovský

I.podnáčelník                    Jan Křižan č. 11

II.podnáčelník                  Josef David č. 38

Jednatel                              Josef Štec č. 16

Místopředseda                                Jan Hruška č. 9

Pokladník                           Ignác Hrachovec č. 30

Četaři                                   Anton Váhala č. 8

Jaroslav Riedel č. 24

Zbrojaři                                               Jan Mička č. 15

Josef Lín č. 55

Rev. účtu                            František Formánek

Tohož dne, zvolený výbor odhlasoval členský příspěvek 20 haléřů měsíčně pro činné členy, pro přispívající 2,40 Korun ročně. Zápisné 1 korunu.

Dne 29. Listopadu 1908 rozhodl výbor přistoupit k Župě Kravařské č. II, jehož starostou byl Vladislav Pospíšil řídící učitel na Starém Jičíně.

Spolkovou místnost v obecním hostinci. Spolkové razítko zhotoveno za 4,10 korun firmou Kryl a Scotty v Novém Jičíně.

Nově založený spolek počal od svého zrodu vyvíjet svou činnost. Dle protokolu č. 4 ze dne 13.12. 1908, rozhodl výbor zakoupiti výzbroj a nejnutnější hasící přístroje u firmy František Mařík v Místku.

 

 

Zakoupeno bylo:

2 přilby pro starostu a náčelníka                               á 24 Korun

2 přilby pro podnáčelníky                                            á 20 Korun

3 přilby pro zbrojíře a četaře                                      á 11 korun

29 přileb pro mužstvo                                                   á 8,60 korun

38 čapek                                                                            á 2,60 korun

36 štítka na přilby                                                           á 1,10 korun

38 štítka na čepky                                                          á 0,80 korun

2 chocholy trubačů                                                        á 2,60 korun

2 sekerky pro starostu a náčelníka                          á 17 korun

2 sekerky pro četaře                                                     á 10 korun

2 sekerky pro podnáčelníky                                       á 17 korun

10 lezeckých p.                                                              á 22 korun

20 bouračských p.                                                          á 10 korun

2 trupíky                                                                            á  10 korun

2 berlovky                                                                         á 40 korun

A další drobné hasičcké potřeby

V celkové částce                                                             1200 kroun

Vystavený dobrovolný hasičský sbor nevlastnil žádné finanční prostředky, bylo rozhodnuto tento obnos vypůjčit v záloženském spolku v Hodslavicích. Půjčka upsaná na jméno Ignác Hrachovec č. 30, ručitel Josef Riedel č 54, starosta sboru, a Vincec Bajar č 44, starosta obce.

Je nutno podotknout, že zakoupená výzbroj splnila své poslání. Od založení sboru až do konce roku 1950 sloužila při slavnostních cvičení, hlavně při skutečných požárech. V roce 1950 přechází všechny dobrovolné sbory do svazu Československé požární ochrany a podle nových stanov se i mění výzbroj a nové krojování.

Místní požární jednotku spravuje místní národní výbor, jen činnost členstva jest dobrovolná.

 

 

 

Vracím se k počáteční činnosti dobrovolného hasičského sboru. Podle protokolů č. 5 byly ustaveny 2 pracovní družstva.

  1. Četa

Podnáčelník              Jan Křižan           12 mužů              4 muži ochránci

  1. Četa

Podnáčelník              Josef David        12 mužů              4 muži ochránci

Četař:           Anton Váhala

Zbrojmistr: Jan Mička

Nastoupené čety složily slib provoláním „ Na zdar!“

Prozatimní hasící přístroj byly 2 berlovky, které byly svěřeny Františkovi Pavlíkovi č. 45 a Františkovi Chovancovi č. 7

Dne 18.4 1909, podle protokolů č. 10, objednal dobrovolný hasičský sbor ve Straníku ruční stříkačku, čtyřkolovou, s příslušenstvím a 100m hadic, á 20 m dlouhých, za 1920 korun u firmy R. Q. Smekal v Čechách. Již 30. Května 1909 byla objednávka splněna s platností do 15 ledna 1910.

Obecní výbor rozhodl darovati honové peníze 235 korun ročně po dobu vyrovnání dluhu.

Dnem dodání ruční stříkačky, vzrostl spolkový inventář na 3172 korun. Dluhy činily 3050 korun.

Výbor nezaznamenával jen kladnou činorodou práci, ale i rozvratnou činnost některých členů, jak se dovídám z protokolu č. 18 ze dne 29.8.1909.

Bratr náčelník František Pískovský sděluje výboru anonymní dopis, který napadá bratra starostu Josefa Riedela č 54. Citát dopisu:

„ Ctěný pane starosto!

Na výlet ve svátek se chodívá do kostela na svátek císařův né……Takového padoucha za starostu nechceme. Myslím, že porozumíte nebo Vás bude ignorovat několik katolických hasičů.“

Dopis vyvolal nedůvěru, proto se Josef Riedel své starostenské funkce vzdal.

Teprve mimořádná valná hromada potvrdila jednohlasně volbu starosty Josefa Riedela č. 54

Rušitel činnosti se skryl do pozadí.

Ani osvětová činnost neustála jen konáním plesů, zábav a přednášek, ale náčelník František Pískovský dává základ ochotnickému divadlu ve Straníku.

Podle protokolů č. 3, z roku 1910, rozhodl výbor na návrh Františka Pískovského, zakoupit divadelní jeviště s nápovědní budkou za 275 korun dle dohody s firmou František Tod v Brně – Husovicích.

Dne 3. Března 1910 bylo na novém jevišti sehráno prvé divadlo, které přineslo obdivuhodný ohlas, slabší byla stránka finanční, příjem 70,20 korun, výdaj 75,08 korun.

Schodek 4,88 si připsal František Pískovský ke své práci k dobru.

Ani tato prvá neshoda neodradila divadelní činnost a již 21. Června 1910 odevzdává náčelník a vzdělavatel František Pískovský prvý zisk z divadla pokladníkovi 22,74 koruny.

V roce 1911 se zastřelil náčelník a zakladatel hasičského sboru ve Straníku, osvětový pracovník a tvůrce ochotnického divadla ve Straníku, správce školy František Pískovksý ve škole.

Za jeho působení a ustavení ochotnického divadelního kroužku bylo sehráno 5 divadel a  úhrada jeviště z divadelních výtěžku splacena 109 korun.

Po smrti Františka Pískovského, dobrovolný hasičský sbor ve Straníku osiřel a dlouho nemohl rozvinout svou činnost.

Starostou byl zvolen bratr František Formánek, náčelník František Krutílek č. 85 vzdělavatel František Segeťa, řídící učitel.

V roce 1912 sehrálo ochotnické divadlo hasičského sboru v režii Františka Segeti, divadelní hru „revírník Anton“ s velkým úspěchem.

V roce 1925 bylo toto zachovalé jeviště darováno „Besedě“ české menšině v Bludovicích.

Poslední divadlo hasičského sboru ve Straníku bylo sehráno 5.9.1926 „Maryša“ v přírodě, shlédlo jí 335 občanů.

Požár! Podle protokolu č. 6, ze dne 28. Srpna 1910, který uvádí, že 25. Srpna 1910 v 11 hodin dopoledne vypukl požár v domku č. 7, lokalizován byl ve 2 hodiny odpoledne. Na pomoc se dostavily sbory z Hodslavic a Hostašovic.

Zakoupená stříkačka měla první křest a s ohněm a velmi prospěla.

Druhý velký požár se projevil o rok později na Fojství č. 1, požár plného rozsahu, zanícen bleskem rázem celou budovu, celoroční sklizen úrody zachvácená a pohlcená v plamenech.

3. tohož roku vyhořena stodola Františka Krutílka č.5 a shořela mu celoroční sklizeň. Pojištěná nebyla. Požár vznikl 12. Srpna v 11 hodin dopoledne neopatrností dětí.

4. Vypukl 2 hodiny odpoledne požár ve dřevěném domku č. 67 v roce 1920. Domek shořel do základu.

5. V roce 1922 u Jana Kyselého č 79 vypukl požár, shořela část přistodůlků, oheň byl v čas lokalizován.

6. V roce 1923, v září, týden před našimi hodami, shořel dřevěný domek Antonína Riedela č. 13

7. V roce 1925 se vznítil zděný domek Jana Geryka č. 17 v nočních hodinách.

8. V roce 1938 vyhořela dílna Josefa Staňka č. 92. Oheň byl včas spatřen a uhašen.

9. V odpoledních hodinách po žňových pracích se vzňal hangár přeplněný senem a slámou, který se nedal lokalizovat. Pět sborů s nejmodernější technickou výzbrojí odporoval plápolajícím ohnivým jazykům a dýmu kouře. Železná konstrukce hangáru skroucená plameny kapitulovala. Byl to poslední požár ve Straníku v roce 1965.

Dne 16. Února 1933 byla uzavřena objednávka pohřebního vozu u bratra Kaluže v Příboře, který se dá s menší změnou upravit jako dopravní prostředek k požárům do sousedních vesnic. Kompletní vybavení vozu za 6000 korun.

V roce 1925 rozhodl výbor dobrovolného hasičského sboru ve Straníku postavit zbrojnici pro uskladnění stříkačky a hasičského nářadí.

Po dohodě s Josefem Krutílkem č. 34 a odprodeji pozemku pro stavbu zbrojnice se započala stavba v roce 1925 a 18.7 1926 byla slavnostně otevřená.

Bilance ze slavnosti měla finanční efekt když pokladník připisuje zvýšení pokladní hotovosti v 2 610 Korun.

Dne 19.10.1940 byla nakoupená dvoukolová motorová stříkačka, za 20000 Kč.

A úhrada? Své pomoc občanů, sehrání 2 divadel „Zapadlý zvoneček a Falešná kočička“ které nacvičil ředitel školy Josef Kremer                4000 Kč

Jednota sokol                   150 kč

Zbor vlastnil                       6000 kč

Zbytek půjčka v záloženském spolku v Hodslavicích.

Dle protokolů ze dne 30 ledna 1943, podle nařízení protektorátním zákonů, přebírá obec veškerý majetek sboru, dobrovolná činnost požárníků je ponechána, řízená protektorátními předpisy.

Celkový inventář zhodnocen na 19 400 Kč. Dluhy 10 000 Kč.

Přejímací protokol podepsal: František Formánek, starosta obce

Předal za dobrovolný hasičský sbor:

Františe Rýdel č. 4, starosta sboru

Jan Geryk č. 99, jednatel

František Krutílek č. 3, náčelník

Dne 26.8.1945 byla odhalená pamětní deska bratra Jaroslava Riedla č. 24 na jeho rodném domku dobrovolným hasičským sborem ve Straníku za jeho dlouholetou obětavou práci ve sboru jako zakládajícího člena, který podlehl fašistické persekuci.

Dne 20.6.1948 vzpomněl Dobrovolný hasičský sbor ve Straníku 40 let svého trvání. Vyjímám citát  projevu řídícího učitele Václava….., starosta sboru.

„Jsme dobrovolní, ale veškerá naše snaha a povinnost je láska k bližnímu, k vlasti a národu. Vaše dobrovolná kázeň nás pojí v jedno těleso….. vede nás k práci a harmonismu a nadšení nám ukazuje cestu k úspěchu. Kdo má srdce naplněno láskou, ten miluje svého bližního, svou vlast. Láska je základ práce….ta nutí hasiče k pažáru, konati povinnost a nikdy se neptá „komu, proč a zač“ Když zazní povel k požáru, spěcháme, dáváme svou oběť znovu a znovu.

To je úděl dobrovolnosti, humanity a lásky k bližnímu a né jinak.“

Dějiny dobrovolného sboru ve Straníky jsou velmi bohatě od založení 1908 do dnešního dne, přesto že v roce 1954 přechází do Československého svazu požární ochrany, na poli humanní dobrovolné povinnosti se nic nemění.

V těchto letech byla ve výbavě hasičského sboru motorová stříkačka PS-6 s příslušenstvím,výjezdový kolový vůz,který byl kombinovaný a tažen koňmi.

Majitelé koní měli určenou pohotovost spřežení každý na jeden týden.vyhlášení požáru se konalo trubkou a rovněž volání k výcviku.

Nároky stoupaly a tak jsme se v obci dočkali motorového vozidla Praga RND.Za což se velkou měrou zasloužil pan Augustin Petráš.

Vozidlo bylo přidělenou příležitosti 50. výročí založení hasičského sboru. Bylo to 30.listopadu 1958.

V té době bylo založeno družstvo žen,které se obměňovalo a až do 80.let dosahovalo výborných výsledků v hasičských soutěžích např.1.místo v soutěží Údolí mladých v Bílovci,1.místo v Heřmánkách u Jakubčovic, 1.místo v meziměstské soutěži Nový Jičín-Martin a další úspěchy.velmi dobrá byla v těchto letech spolupráce s okolními sbory , především se sborem z Hodslavic.

V šedesátých letech postihly naši obec 2 větší povodně , na kterých se hasiči podíleli především na vyčisťovacích pracech,čištění studní,sklepů apod.

Důležitou změnou v činnosti hasičského sboru pak bylo vybudování nové hasičské zbrojnice ,na začátku 70.let.v té době se hasiči aktivně podíleli na řadě akcí ,vybudování kanalizace na dolním konci,výstavbě prodejny potravin,točny autobusu,rozšíření hřbitova apod.

V těchto letech jsme vlastnili auto praga RND-16,motorové stříkačky PS-12 a PS-6 a nově i automobil Robur.

V dalších letech , vlivem toho ,že naše řady postupně opouštěli lidé,kteří řídili chod celé organizace,bratr Krutílek Josef,Adamec Josef,Indrák Vladislav,Krutílek František a jeho bratr Alois. Museli jsme přistoupit k náboru nových členů.

Zřídilo se i družstvo mládeže pod vedením ředitelky MŠ paní Olbrichové,které se zúčastňovalo branných her v Rybím,Žilině,Vlčovicích apod.Družstvo žen pod vedením Karla Pavlíka dosahovalo stále výborných výsledků v hasičských soutěžích.Krátce zde působilo i družstvo mužů,které se později rozpadlo.

 

Proto na sklonku 80. a začátku 90.let bylo ustaveno nové družstvo mužů pod vedením velitele bratra Ivo Kratochvíla.V těchto letech byla rozšířena spolupráce s městským úřadem v Novém Jičíně a byl nám přidělen vůz Fiat Ducato,který je v našem držení dodnes.

Město Nový  Jičín nám vycházelo vstříc v nákupu hasičských stejnokrojů,hadic a různé jiné techniky dle potřeby a možností. Vybavenost sboru co se týká techniky byla na dobré úrovni vzhledem k tomu,že jsme byli zařazeni do systému požární ochrany jako JPO V (5),s úkolem být k dispozici profesionálnímu sboru z Nového Jičína. To jsme si vyzkoušeli např. při požáru stavení ,kde jsme doplňovali cisterny profesionálních hasičů vodou ze záložní nádrže ve VOP Bludovice.

Každým rokem jsme se zůčastňovali námětových cvičení v okolních sborech Hodslavského okrsku a okrskových soutězí.

Těchto soutěží se zúčastňovalo i omlazené družstvo žen.

Podařilo se nám získat i novou stříkačku PS-15 a rozšířit naši vybavenost o motorovou pilu, ponorné čerpadlo.Tato výbava nám velmi dobře posloužila při povodních v roce 1997 tak i v roce 2009,které naši obec postihly.

V roce 2008 jsme oslavili 100.výročí vzniku sboru dobrovolných hasičů. Uspořádali jsme pohárovou soutěž v požárním útoku s následným letním večerem. Proběhlo také námětové cvičení za účasti profesionálních i dobrovolných hasičů, vše doprovázené bohatým kulturním programem. Ocenili jsme při této příležitosti i mnoho dlouholetých členů sboru.

Neustále se snažíme zlepšit život v obci i pořádáním různých kulturních akcí, končinový ples, dětský den, hodové posezení apod.

Zlepšujeme spolupráci i ostatními složkami v obci, Tělovýchovnou jednotou, mysliveckým sdružením a osadním výborem.

V současné době jsme na území města Nového Jičína jedinou dobrovolnou hasičkou organizací a proto věříme, že se bude spolupráce s městem nadále prohlubovat. Cílem do budoucna je získávat mladé členy do našeho sboru a vytvořit družstvo, jenž by na poli požárního sportu navázalo na předešlé úspěchy.

 

 

 

admin

Design & Code by webRS.cz